Inventive Solution and Technology Co.,Ltd.
Contact E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนา | โปรแกรมคลังสินค้า | โปรแกรมระบบบาร์โค้ด | โปรแกรมบริหารคลังสินค้า | เว็บแอพพลิเคชั่น | การเชื่อมต่อระบบบาร์โค้ดกับ ERP | อุปกรณ์บาร์โค้ด
Warehouse Management System | WMS | Barcode System | Barcode Application | Interface ERP (SAP, Oracle, Dynamic AX, Infor Syteline) | RFID | Web Application
เรายินดีให้บริการและคำปรึกษา ด้านการนำซอฟต์แวร์ด้วย ระบบบาร์โค้ด ไปใช้ในธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
หรือโปรแกรมบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System ไปใช้บริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ ERP (SAP R3, SAP HANA, SAP B1, Oracle, Microsoft Dynamic AX, Infor Syteline, AccPac) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน เป็นต้น
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
WMS Solution

การโหลดจ่ายสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ด

(Barcode Solution for Goods Loading)

ขอบเขตปัญหา

ปัจจุบันในขั้นตอนการโหลดสินค้า ขึ้นรถหรือ ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อจ่ายให้ลูกค้านั้น เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องให้พนักงาน
ทำการตรวจสอบสินค้า และเขียนบันทึกเลข Serial Number ของสินค้า ลงใบรายงานขนส่งสินค้า (Delivery Report) เนื่องจากมีรายการจ่ายสินค้าให้ลูกค้าต่อวันมาก ทำให้บางครั้งพนักงานบันทึกรายการสินค้า หรือเลข Serial Number ของสินค้าผิด และเลข Serial Number ของสินค้าก็มีข้อมูลที่ยาว จึงทำให้ใช้เวลาในการทำงานมาก และข้อมูลใบสั่งขาย (Sales Order) ก็อยู่บนระบบ ERP

ความต้องการ

ต้องการให้ระบบบาร์โค้ด ช่วยเรื่องความถูกต้อง และความเร็วในการทำงาน คือ
 • ต้องการให้โปรแกรมบาร์โค้ด เชื่อมต่อกับระบบ ERP เพื่อนำข้อมูลใบสั่งขายมาใช้ในการโหลดสินค้า
 • ต้องการให้โปรแกรมบาร์โค้ด ช่วยตรวจสอบรายการโหลดสินค้า ตามข้อมูลใบสั่งขาย (Sales Order)
 • ต้องการให้พนักงานสามารถช่วยกันสแกนโหลดสินค้าต่อ 1 ออเดอร์ ได้พร้อมกันเวลาทำงาน

Warehouse Loading Area
รูปแสดง การโหลดสินค้าขึ้นรถ ซึ่งต้องการความถูกต้องในการโหลด

ระบบบาร์โค้ดที่ออกแบบ คือ
 1. ออกแบบระบบบาร์โค้ด ที่มีการทำงานแบบ Real Time (คือ ข้อมูลจากสแกนโหลดสินค้า มีการอัพเดทขึ้น server ทันที) เนื่องจากมีปริมาณงานที่มาก และต้องการความเร็วในการทำงาน อีกทั้งยังต้องการให้สามารถทำการสแกนโหลดสินค้าต่อ 1 ออเดอร์ ได้พร้อมกันเหลายคน
 2. โปรแกรมบนส่วน Server ซึ่งมีหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบ ERP เพื่อนำข้อมูลใบสั่งขาย (Sales Order) เข้าสู่ระบบบาร์โค้ด และทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการสแกนโหลดสินค้า
 3. โปรแกรมบาร์โค้ด ในส่วนที่ใช้สแกนโหลดสินค้านั้น จะทำงานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Handheld Computer) ที่สามารถอ่านบาร์โค้ดได้
 4. โปรแกรมบน PC มีหน้าที่ในการพิมพ์ใบรายงานขนส่ง (Delivery Report)

การโหลดสินค้า ด้วยระบบบาร์โค้ด
รูปการออกแบบ ระบบบาร์โค้ดสำหรับโหลดสินค้า ที่มีการทำงานแบบ Real Time และเชื่อมต่อกับ ERP

ฟังก์ชันของโปรแกรม คือ

ฟังก์ชันงานบน PC
 1. ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ (User Data)
 2. การพิมพ์รายงานใบขนส่ง (Delivery Report)

ฟังก์ชันงานบน Handheld
 1. การ Login เข้าใช้งานระบบ
 2. การสแกนโหลดสินค้า
 3. การดูรายละเอียดการสแกนโหลด พร้อมทั้งสามารถ ยกเลิกข้อมูลการสินค้าที่โหลดได้

ฟังก์ชันงานบน Server
 1. นำข้อมูลรายการสั่งขาย (Sales Order) จาก ERP เข้าสู่ระบบบาร์โค้ด
 2. ตรวจสอบรายการสินค้าที่สแกนโหลด ว่าถูกต้องตามรายการใน Sales Order หรือไม่
 3. ทำการอัพเดทจำนวนสินค้าที่สแกน พร้อมทั้งเก็บเลข Serial Number ของสินค้า เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการทำงาน
 1. เมื่อข้อมูล Sales Order บน ERP ถูกอนุมัติให้จ่ายสินค้า จะทำการส่งข้อมูล Sales Order มาที่ระบบบาร์โค้ด ซึ่งโปรแกรมบาร์โค้ดบน Server (Barcode Interface Manager ) จะทำหน้าที่ในการจัดการข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้อง
 2. ทำการเตรียมข้อมูล ผู้ใช้งานเข้าระบบบาร์โค้ดบน PC
 3. พนักงานโหลดสินค้าใช้อุปกรณ์ Handheld โหลดสินค้า โดยมีขั้นตอน คือ
  - เลือกเลขที่ Sales Order ที่ต้องการโหลด
  - สแกนบาร์โค้ดสินค้า ตามรายการใน Sales Order
  - สแกนบาร์โค้ดเลข Serial Number ของสินค้า
 4. เมื่อสแกนโหลดสินค้า ครบตามแผนแล้ว ทำการพิมพ์ใบรายงานขนส่งสินค้า

การโหลดสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ด
การโหลดข้อมูล Sales Order จากระบบ ERP เข้าสู่ระบบบาร์โค้ด และการเตรียมข้อมูล Master


Barcode Solution for Goods Loading
การสแกนโหลดสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ด และพิมพ์รายงานขนส่งสินค้า


การโหลดสินค้า
รูปแสดง หน้าจอการโหลดจ่ายสินค้า ด้วยระบบบาร์โค้ดบน Handheld


สแกนบาร์โค้ดจ่ายสินค้า
รูปแสดง หน้าจอการเลือกเลขที่ Sales Order ที่ต้องการสแกนโหลดจ่ายสินค้า และการสแกนโหลดสินค้า


ระบบบาร์โค้ด
หน้าจอโปรแกรม แสดงรายละเอียดสินค้าที่สแกนโหลดบน Handheld

ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบบาร์โค้ด ในงานธุรกิจเฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
Inventive Solution and Technology บริษัท อินเวนทีฟโซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

38/360 หมู่บ้านแดนทองวิลเลจ หมู่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย
E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ และการซื้อขาย โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เวลาทำการ 8.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า