Inventive Solution and Technology Co.,Ltd.
Contact E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนา | โปรแกรมคลังสินค้า | โปรแกรมระบบบาร์โค้ด | โปรแกรมบริหารคลังสินค้า | เว็บแอพพลิเคชั่น | การเชื่อมต่อระบบบาร์โค้ดกับ ERP | อุปกรณ์บาร์โค้ด
Warehouse Management System | WMS | Barcode System | Barcode Application | Interface ERP (SAP, Oracle, Dynamic AX, Infor Syteline) | RFID | Web Application
เรายินดีให้บริการและคำปรึกษา ด้านการนำซอฟต์แวร์ด้วย ระบบบาร์โค้ด ไปใช้ในธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
หรือโปรแกรมบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System ไปใช้บริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ ERP (SAP R3, SAP HANA, SAP B1, Oracle, Microsoft Dynamic AX, Infor Syteline, AccPac) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน เป็นต้น
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
WMS Solution

เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อกำหนดขอบเขตของงานให้ชัดเจน

เพื่อประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ระบบบาร์โค้ด หรือระบบ WMS ของลูกค้า
ลูกค้าควรเตรียมตัว หรือทราบเบื้องต้นว่าเรามีความต้องการอย่างไร เพราะการเตรียมสิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าสามารถจัดหา Vendor ได้ตรงกับความต้องการได้โดยง่าย ประหยัดเวลา และจัดเตรียมงบประมาณได้เหมาะสมที่สุด


เรียนท่านลูกค้า จากกลุ่มลูกค้าที่ติดต่อเราเข้ามา ทำให้เราสามารถแยกกลุ่มลูกค้าจากการติดต่อ
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

  1. ลูกค้าที่มีความต้องการจะใช้ระบบจริง แต่ยังไม่ได้ทำการบ้าน
  2. ลูกค้าที่มีความต้องการจะใช้ระบบจริง และทำการบ้านแล้ว
  3. ลูกค้าที่หาข้อมูล เพื่อนำไปเสนอผู้บริหาร หรือเพื่อวางแผนงานในอนาคต


1. ลูกค้าที่มีความต้องการจะใช้ระบบจริง แต่ยังไม่ได้ทำการบ้าน

ลูกค้ากลุ่มนี้มีความต้องการใช้ระบบ แต่ยังไม่เข้าใจว่าจะต้องดำเนินงานอย่างไร ระบบที่มีความต้องการจะใช้งานถึงจะประสบผลสำเร็จ
บางท่านได้ติดต่อมา โดยขอราคาทันที และแจ้งว่าต้องการใช้ระบบบาร์โค้ด โดยที่ไม่มีการสรุปขอบเขตของงานก่อน เป็นต้น

คำแนะนำ : ลูกค้าควรทำการประชุมสรุป หรือปรึกษากับหน่วยงานที่ต้องการใช้ระบบก่อน เช่น หน่วยงานคลังสินค้า, หน่วยงาน Supply Chain
หรือหน่วยงานไอที เป็นต้น เกี่ยวกับการนำระบบและเทคโนโลยี เข้ามาใช้ที่บริษัทหรือโรงงาน ว่าระบบสามารถมาช่วยแก้ปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในส่วนใดบ้าง หรือให้หัวหน้าโครงการ ทำการเรียกประชุมและสรุป Work Flow การทำงานที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อที่แผนกต่าง ๆ จะได้มีการเสนอแนะว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากลูกค้าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานของตัวเองดีที่สุด

เมื่อประชุมกันเองได้ข้อสรุปแล้วประมาณ 60-80% ให้ลูกค้าทำสรุปขอบเขต หรือฟังก์ชั่นงานของหน่วยงานต่าง ๆ และ Work Flow การทำงาน
ก่อนจะติดต่อจัดหา Vendor ต่อไป ด้วยวิธีการนี้ลูกค้าจะสามารถกรอง Vendor ที่ต้องการได้ง่าย และรวดเร็ว พร้อมได้ขอบเขตราคาที่จัดเจน ซึ่งง่ายต่อการนำมาตัดสินใจต่อไป และวิธีการนี้สามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่ลูกค้าขนาดเล็ก จนขนาดใหญ่ที่มีหลายหน่วยงานได้จริง


2. ลูกค้าที่มีความต้องการจะใช้ระบบจริง และทำการบ้านแล้ว

ลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนมากเป็นลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการจัดหาระบบมาใช้ จึงทราบว่าควรจะเตรียมตัวอย่างไร โครงการที่วางแผนไว้ หรือที่ผู้บริหารสั่งการมา
จะสำเร็จไปได้ด้วยดี

โดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้ากลุ่มนี้ จะมีหัวหน้าโครงการ ทำการสรุปขอบเขตของระบบที่ต้องการมาก่อนแล้ว โดยวิธีการประชุมกันเองระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือสรุปเองจากความเข้าใจและประสบการณ์ก่อน ด้วยวิธีการนี้ ทำให้ลูกค้ากลุ่มนี้สามารถเลือก Vendor ได้ง่ายและตรงกับความต้องการมากที่สุด และทำให้โครงงานที่วางแผนไว้ สามารถเสร็จตามแผนงานได้โดยง่าย

ซึ่งทางเราเคยพบกับลูกค้ากลุ่มนี้เหมือนกัน ส่วนมากแล้วโปรเจคของลูกค้ากลุ่มนี้จะสำเร็จตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งลูกค้าเองก็แจ้งกับทางเราว่า
ถ้าลูกค้าไม่ทำแบบนี้ ลูกค้าเองที่จะเหนื่อย และงานก็ไม่ค่อยสำเร็จ เพราะการเตรียมตัวกันเองก่อนประโยชน์จะเกิดสูงสุดกับลูกค้าเอง

คำแนะนำ : ลูกค้าสามารถติดต่อกับ Vendor ได้เลย พร้อมส่ง E-mail ข้อมูลรายการฟังก์ชั่นที่ได้สรุปแล้ว
เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปได้ทันที และตรงกับความต้องการมากที่สุด


3. ลูกค้าที่หาข้อมูล เพื่อนำไปเสนอผู้บริหาร หรือเพื่อวางแผนงานในอนาคต

ลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนมากแล้วยังไม่มีความต้องการที่จะใช้ระบบจริง หรือต้องการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้ระบบในอนาคต
หรือเพื่อนำเสนอผู้บริหารตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

คำแนะนำ : ในกรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพื่อเสนอผู้บริหารนั้น ทางเราขอแนะนำว่า ลูกค้าควรเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมแจ้งว่าผู้บริหารมีความต้องการ
ให้ใช้ระบบ ให้หน่วยงานนำเสนอความคิดเห็นเบื้องต้นก่อน หรือขอบเขตของงานที่จะนำระบบมาใช้ เพราะหน่วยงานต่าง ๆ จะมีความเข้าใจเนื้อหางานในส่วนที่ตนรับผิดชอบมากที่สุด ด้วยวิธีการนี้ ลูกค้าจะสามารถติดต่อหา Vendor ได้เร็วและตรงต่อความต้องการยิ่งขึ้น พร้อมสามารถนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารได้อย่างครบถ้วนต่อไป

ส่วนลูกค้าที่ต้องการข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบ หรือราคาประเมิณนั้น ลูกค้าสามารถโทรติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ทันทีค่ะ
เจ้าหน้าที่ของเรา ยินดีให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ และเป็นข้อมูลจริงจากประสบการณ์ด้าน Implement ระบบบาร์โค้ดและ WMS ให้กับลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ตารางแสดงคำแนะนำ ในการเตรียมพร้อมก่อนสั่งซื้อโปรแกรม

ขอบเขตงานของลูกค้า การเตรียมพร้อมที่จำเป็น
ระบบบาร์โค้ด หรือ WMS Interface SAP 1. ลูกค้าต้องทราบก่อนว่างานในส่วนใดที่ลูกค้าต้องการให้ระบบบาร์โค้ด Interface SAP เช่น งาน GR, GI, GT เป็นต้น

2. ลูกค้าต้องทราบด้วยว่า Movement Type ใดใน SAP ที่ต้องการให้ระบบบาร์โค้ด Interface SAP เช่นมี Mvt. 101,521,601,343,344 เป็นต้น (เนื่องด้วยจำนวน Mvt. จะมีผลต่อราคาของโปรเจค)

3. ลูกค้าต้องนำ Requirement และจำนวน Movement Type ในส่วนที่ต้องการ Interface SAP นี้ ไปปรึกษาหรือสอบถามบริษัท SAP Consult ที่ลูกค้าใช้บริการอยู่ก่อน ว่าสามารถเปิดช่องทางการ Interface ให้ได้หรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร เพราะลูกค้าอาจต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้กับทาง SAP (และบางทีอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูง)

4. เหตุผลที่ลูกค้าต้องไปปรึกษา SAP Consult ที่ดูแล SAP ให้ลูกค้าก่อน เพราะว่า ถึงแม้ระบบบาร์โค้ดจะสามารถทำได้ แต่ SAP ไม่ยอมเปิดช่องทาง หรืออธิบายฟิลด์ต่าง ๆ ที่ต้องเชื่อมต่อ สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถ Interface ได้อยู่ดี
ระบบบาร์โค้ด หรือ WMS Interface Dynamic AX 1. ลูกค้าต้องทราบก่อนว่างานในส่วนใดที่ลูกค้าต้องการให้ระบบบาร์โค้ด Interface AX เช่น งาน GR, GI, GT หรือ Master Data เป็นต้น

2. ลูกค้าต้องนำ Requirement และจำนวนฟังก์ชั่นในส่วนที่ต้องการ Interface AX นี้ ไปปรึกษาหรือสอบถามบริษัท Consult ที่ลูกค้าใช้บริการอยู่ก่อน ว่าสามารถเปิดช่องทางการ Interface ให้ได้หรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร เพราะลูกค้าอาจต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้กับทาง AX (และบางทีอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูง)

3. เหตุผลที่ลูกค้าต้องไปปรึกษา Consult ที่ดูแล AX ให้ลูกค้าก่อน เพราะว่า ถึงแม้ระบบบาร์โค้ดจะสามารถทำได้ แต่ AX ไม่ยอมเปิดช่องทาง หรืออธิบายฟิลด์ต่าง ๆ ที่ต้องเชื่อมต่อ สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถ Interface ได้อยู่ดี
ระบบบาร์โค้ด หรือ WMS Interface ERP
- Oracle
- AS400
- JD Edwards
- Express
- Infor Syteline
- SAP B1
1. ลูกค้าต้องทราบก่อนว่างานในส่วนใดที่ลูกค้าต้องการให้ระบบบาร์โค้ด Interface ERP เช่น งาน GR, GI, GT หรือ Master Data ต่าง ๆ เป็นต้น

2. ลูกค้าต้องนำ Requirement และจำนวนฟังก์ชั่นในส่วนที่ต้องการ Interface ERP นี้ ไปปรึกษาหรือสอบถามบริษัท Consult ที่ลูกค้าใช้บริการอยู่ก่อน ว่าสามารถเปิดช่องทางการ Interface ให้ได้หรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร เพราะลูกค้าอาจต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้กับทาง AX (และบางทีอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูง)

3. เหตุผลที่ลูกค้าต้องไปปรึกษา Consult ที่ดูแล ERP ให้ลูกค้าก่อน เพราะว่า ถึงแม้ระบบบาร์โค้ดจะสามารถทำได้ แต่ ERP ไม่ยอมเปิดช่องทาง หรืออธิบายฟิลด์ต่าง ๆ ที่ต้องเชื่อมต่อ สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถ Interface ได้อยู่ดี
ระบบนับสินค้าด้วยบาร์โค้ด (Inventory Counting) 1. ลูกค้าต้องเข้าใจเบื้องต้นว่าระบบจะมาช่วย หรือมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับลูกค้า

2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น กับเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาของเรา ว่าสามารถเปิดช่องทางการ Interface ให้ได้หรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร เพราะลูกค้าอาจต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้กับทาง AX (และบางทีอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูง)

3. ราคาโปรแกรมนับสินค้าที่รวมฟังก์ชั่นงานบน PC และบน PDA ราคาสำหรับ 1 PC, 1 PDA ราคา 35,000 บาท
เครื่อง PC หรือ PDA ต่อไปราคาเครื่องละ 10,000 บาท
แบบใช้งานไม่จำกัดจำนวนเครื่อง PC หรือ PDA 80,000 บาท (เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการใช้งาน PDA มากกว่า 5 เครื่องขึ้นไป) ** ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ Hardware
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
Inventive Solution and Technology บริษัท อินเวนทีฟโซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

38/360 หมู่บ้านแดนทองวิลเลจ หมู่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย
E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ และการซื้อขาย โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เวลาทำการ 8.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า