Inventive Solution and Technology Co.,Ltd.
Contact E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนา | โปรแกรมคลังสินค้า | โปรแกรมระบบบาร์โค้ด | โปรแกรมบริหารคลังสินค้า | เว็บแอพพลิเคชั่น | การเชื่อมต่อระบบบาร์โค้ดกับ ERP | อุปกรณ์บาร์โค้ด
Warehouse Management System | WMS | Barcode System | Barcode Application | Interface ERP (SAP, Oracle, Dynamic AX, Infor Syteline) | RFID | Web Application
เรายินดีให้บริการและคำปรึกษา ด้านการนำซอฟต์แวร์ด้วย ระบบบาร์โค้ด ไปใช้ในธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
หรือโปรแกรมบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System ไปใช้บริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ ERP (SAP R3, SAP HANA, SAP B1, Oracle, Microsoft Dynamic AX, Infor Syteline, AccPac) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน เป็นต้น
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
WMS Solution

การนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ด

(Barcode Solution for Inventory Counting)

ขอบเขตปัญหา

เนื่องจากสินค้าในคลังมีอยู่หลายชนิดมาก (SKU : Stock Keeping Unit) แลแต่ละชนิดก็มีอยู่หลายล็อต ในขั้นตอนการทำงาน
พนักงานจะมีใบรายการสินค้าในคลัง แล้วเดินนับพร้อมทำการบันทึกจำนวนสินค้าที่นับ เมื่อนับเสร็จแล้ว ก็จะรวบรวมใบรายการสินค้าที่ใช้นับ ให้แก่หัวหน้าเพื่อทำรายงานสรุปอีกที ซึ่งปัจจุบันเกิดความล้าช้ามากในการรวบรวมเอกสาร และทำรายงานสรุป และถ้าจำนวนสินค้าที่นับได้นั้น มีจำนวนต่างกันมากกับข้อมูลจำนวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่ พนักงานก็จะต้องทำการนับใหม่อีกครั้ง (Re Count) ซึ่งก็จะเกิดความล้าช้าเข้าไปอีก

ความต้องการ

เนื่องจากสินค้าในคลังปัจจุบันนั้น มีบาร์โค้ดสินค้าและบาร์โค้ดล็อตอยู่แล้ว ต้องการใช้ระบบบาร์โค้ด ช่วยในการนับ คือ
 • ช่วยเรื่องการนับสินค้าให้เร็วขึ้น โดยการระบุช่องเก็บสินค้า, สแกนการสแกนบาร์โค้ดสินค้า บาร์โค้ดล็อต และระบุจำนวนสินค้าที่นับได้
 • สามารถระบุสถานะของสินค้าได้ด้วย เช่น สินค้าปกติ หรือ สินค้าเสียหาย เป็นต้น
 • สามารถกำหนดเฉพาะรายการสินค้าที่ต้องการให้นับได้
 • สามารถออกรายงาน รายละเอียดการนับได้ คือ พนักงานคนใดนับ, สินค้าและจำนวนที่นับได้, วันเวลาที่นับ
 • ออกรายงานสรุปจำนวนสินค้าที่นับได้แยกตาม สินค้า หรือ ล็อต ได้
 • ออกรายงานสรุปจำนวนสินค้าที่นับ เปรียบเทียบกับจำนวนสินค้าคงคลังที่มีได้
 • สามารถช่วยกันนับพร้อมกันหลาย ๆ คนได้

Inventory Counting
การนับสินค้าในคลัง ด้วยระบบบาร์โค้ด

ระบบบาร์โค้ดที่ออกแบบ คือ

เราจะออกแบบระบบบาร์โค้ด ที่ใช้ในการนับสินค้าในคลังโดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ
 1. โปรแกรมนับสินค้า ที่ทำงานบน PC (Personal Computer) ซึ่งมีไว้จัดการข้อมูลและแสดงรายงาน
 2. โปรแกรมนับสินค้า ที่ทำงานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา ที่สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ (Handheld Computer)

ฟังก์ชันของโปรแกรม คือ

ฟังก์ชันงานบน PC
 1. ข้อมูลสินค้าในคลัง (Item Master Data)
 2. ข้อมูลช่องเก็บสินค้าในคลัง (Location Master Data)
 3. ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ (User Data)
 4. การกำหนดข้อมูลสินค้าที่นับ ก่อนนำลง Handheld (Create Count Plan)
 5. การนำข้อมูลแผนการนับสินค้าลง Handheld (Download Count Plan Data to Handheld)
 6. การนำข้อมูลการนับสินค้าจาก Handheld ขึ้น PC (Upload Count Data to PC)
 7. ข้อมูลจำนวนสินค้าคงคลัง (Inventory Data)
 8. รายงาน รายละเอียดการนับสินค้า (Scan Count Report)
 9. รายงาน สรุปจำนวนสินค้าที่นับ (Count Summary Report)
 10. รายงาน สรุปจำนวนสินค้าที่นับ เปรียบเทียบกับจำนวนสินค้าคงคลัง (Count Reconciliation Report)

ฟังก์ชันงานบน Handheld
 1. การ Login เข้าใช้งานระบบ
 2. การสแกนนับสินค้า
 3. การดูรายละเอียดการสแกนนับสินค้า พร้อมทั้งสามารถยกเลิกข้อมูลการนับได้

ขั้นตอนการทำงาน
 1. ทำการเตรียมข้อมูล Master Data ต่าง ๆ เข้าระบบก่อน ได้แก่ ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลช่องเก็บสินค้า, ข้อมูลสินค้าคงคลัง และข้อมูลผู้ใช้งาน
 2. สร้างแผนการนับสินค้า เช่นกำหนดรายการสินค้า หรือช่องเก็บที่ต้องการให้นับ เป็นต้น
 3. ทำการ Download ข้อมูลแผนนับสินค้าลง Handheld เพื่อให้พนักงานคลังใช้ในการนับสินค้า
 4. พนักงานคลังสินค้า ใช้อุปกรณ์ Handheld เดินสแกนนับสินค้าในคลัง
 5. เมื่อนับเสร็จ นำข้อมูลการนับจาก Handheld ขึ้นสู่ PC เพื่อออกรายงานการนับ
 6. ตรวจสอบรายงานนับสินค้าต่าง ๆ บน PC
การนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ด
เตรียมข้อมูล Master Data ต่าง ๆ เข้าระบบ และสร้างแผนการนับสินค้า


Barcode Program for Inventory Counting
นำข้อมูลแผนการนับลง Handheld และให้พนักงานคลังใช้ในการสแกนนับสินค้าในคลัง


โปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ด
หน้าจอโปรแกรมนับสินค้า บนอุปกรณ์ Handheld


Physical Count by Barcode
พนักงานคลังใช้อุปกรณ์ Handheld ในการนับสินค้าในคลัง


Barcode Inventory Counting
นำข้อมูลการสแกนนับสินค้าบน Handheld ขึ้นสู่ PC เพื่อดูรายงานการนับสินค้า

ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบบาร์โค้ด ในงานธุรกิจเฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
Inventive Solution and Technology บริษัท อินเวนทีฟโซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

38/360 หมู่บ้านแดนทองวิลเลจ หมู่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย
E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ และการซื้อขาย โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เวลาทำการ 8.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า